Regulamin(23.11.2022)

REGULAMIN sklepu prowadzonego w domenie tkaninowy.pl obowiązujący do dnia 23.11.2022

 

1. Podmiotem prowadzącym sprzedaż w domenie tkaninowy.pl jest firma:

LUMA Łukasz Bartoszewski
Ul. Marcelińska 98A/73
60-324 Poznań
NIP: 783-155-80-62
REGON: 302508667
e-mail: sklep@tkaninowy.pl
tel: 512 350 802

 

Zwana dalej „Sprzedającym”.

2. Zakupów w sklepie dokonywać może osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Zwana dalej „Klientem”.

3. Sprzedaż jest prowadzona 24h na dobę poprzez witrynę internetową tkaninowy.pl.

4. Przed opłaceniem zamówienia istnieje możliwość negocjacji warunków realizacji zamówienia. W tym celu należy skontaktować się z obsługą sklepu mailowo na adres: sklep@tkaninowy.pl .

5. Zamówienia mogą być składane poprzez konto klienta założone w tkaninowy.pl lub bez uprzedniej rejestracji. Zamówienia, w których wybrano jako formę płatności za pobraniem wymagają potwierdzenia przez Klienta. Potwierdzenia Klient dokonuje poprzez kliknięcie w link potwierdzający zamówienie przesłany przez Sprzedającego na podany przez Klienta adres e-mail. Realizacja zamówienia za pobraniem nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia od Klienta. Realizacja zamówień opłacanych poprzez przelew tradycyjny lub płatności elektroniczne (operator Dotpay) odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie tkaninowy.pl.

6. Zawarcie umowy następuje z chwilą naciśnięcia przycisku "potwierdzam zakup" w końcowej fazie składania zamówienia.

7. Warunkiem realizacji zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu tkaninowy.pl.

8. Potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez tkaninowy.pl jest e-mail przesłany na adres podany przez Klienta.

9. Zamówienia realizowane są w czasie podanym przy zamawianym towarze. W przypadku zamówienia towarów z różnym czasem realizacji zastosowanie dla całego zamówienia ma czas realizacji podany przy towarze z najdłuższym czasem realizacji.

10. W przypadku niedostępności któregokolwiek towaru w terminie określonym na stronie towaru Sprzedający zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Klienta w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

11. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie są wyrażone w PLN oraz podane zarówno w wartości brutto jak i netto. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

12. Sprzedający wykazuje koszt przesyłki w odpowiedniej kwocie pod odrębną pozycją widniejącą na dokumencie zakupu zgodnie z regułami przedstawionymi na stronie Dostawy i płatności.

13. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument zakupu w formie paragonu lub Faktury VAT. Dokument jest przesyłany wraz z towarem.

14. Za zamówienia klient może płacić jedną z metod z pośród określonych na stronie Dostawy i płatności.

15. Reklamacja produktu:

 15.1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 15.2.      Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone w podpunktach poniżej:

15.2.1.   Dla towarów z działu "dzianiny" lub "tkaniny" reklamacji podlegają wady:

- przetarcia lub dziury w materiale

- błędy w druku

- błędy w splocie tkaniny

- jeśli tkanina nie spełnia wymogów technicznych (np. jeżeli produkt ma deklarowaną wodoodporność a okazuje się, że przepuszcza wodę);

15.2.2.   Dla produktów z działu "konfekcja":

- wszelkie wady w odszyciach, wykończeniu produktu

- błędy we wzorach wyszywanych lub nadrukowanych

Dla produktów z działu konfekcja zastrzegamy sobie prawo do zasięgnięcia opinii u producenta produktu w toku rozpatrywania reklamacji.

 15.3.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 15.3.1.    pisemnie na adres podany w punkcie 1 niniejszego regulaminu;

 15.3.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w punkcie 1 niniejszego regulaminu;

 15.4.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 15.5.      Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną.

 15.6.      W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedającego na adres podany w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedającemu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 15.7.      Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 15.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedającego do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 15.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedającego demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

16. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur:

16.1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

16.2.      Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

16.2.1.    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

16.2.2.    Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

16.2.3.    Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 17. W okresie 14 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia  od umowy bez podania przyczyny. Klient chcący skorzystać z prawa do odstąpienia powinien przesłać oświadczenie na adres podany w punkcie 1 przed upływem 14 dni. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu przygotowanym przez tkaninowy.pl : FORMULARZ ZWROTU lub w innej formie zgodnej z ustawą z dnia 30 kwietnia 2014 o prawach konsumenckich.

18. Sprzedający zwróci kwotę równą cenie towarów zapłaconej przez klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży (paragonie lub fakturze VAT) wraz z najniższym dostępnym dla tego typu zamówienia kosztem przesyłki. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany przez klienta adres (metodę dokonania zwrotu wybiera klient). Koszt odesłania towaru, do sklepu tkaninowy.pl, przez klienta nie podlega zwrotowi. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

19. Szczegółowe informacje dotyczące procesu zwrotu towaru każdorazowo przesyłane są w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

20. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu  wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

21. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

22. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.tkaninowy.pl/regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

Regulamin ważny do dnia 24.12.2014

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl